Wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
§5

Wymogi dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę - forma i treść wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę to ciężki i stresujący moment tak dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Nierzadko w obliczu zwolnienia z pracy emocje biorą górę nad rozsądkiem, dlatego nie warto działać w tej kwestii pochopnie. Jeśli pracodawca chce prawidłowo wypowiedzieć umowę z pracownikiem, musi przestrzegać ściśle ustalonych zasad. W przypadku gdy forma i treść wypowiedzenia nie są zgodne z obowiązującymi przepisami, pracownik będzie miał podstawy do zakwestionowania decyzji pracodawcy przed sądem.

1. W przypadku umowy zawartej na czas określony

Umowa o pracę zawarta na czas określony może zostać wypowiedziana po spełnieniu warunków wynikających z art. 33 Kodeksu Pracy, który mówi, że przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność jej wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem.  Pracodawca, który zamierza rozwiązać umowę zawartą na czas określony  powinien pamiętać, by wyrazić wolę rozwiązania umowy na piśmie, wskazując jednocześnie termin, z upływem którego umowa ulegnie rozwiązaniu. Tu również istotne jest wskazanie daty sporządzenia pisma, a także daty doręczenia go pracownikowi, który potwierdza otrzymanie pisma własnoręcznym podpisem. Wypowiedzenie umowy na czas określony nie wymaga podawania przyczyny ani też spełnienia wymogu konsultacji związkowej.

 

2. W przypadku umowy na czas nieokreślony

Wypowiadając umowę o pracę na czas nieokreślony pracodawca ma obowiązek odpowiednio uzasadnić wypowiedzenie. Uzasadnienie wypowiedzenia jest o tyle ważne, iż w przypadku jego braku, dokument może zostać uznany za niezgodny z prawem.

Zarówno w przypadku umowy na czas określony, jak i na czas nieokreślony, w wypowiedzeniu umowy o pracę pracodawca jest zobowiązany zawrzeć pouczenie dotyczące przysługującemu pracownikowi prawa do odwołania się do sądu pracy. Należy więc wskazać nazwę i adres siedziby Sądu pracy, do którego pracownik może się odwołać od decyzji pracodawcy oraz termin wniesienia odwołania (7 dni licząc od dnia otrzymania pisma).

 

3. W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia (zwolnienie dyscyplinarne)

Wypowiedzenie umowy bez okresu wypowiedzenia (tzw. „dyscyplinarka”) powinna zawierać wszystkie elementy wskazane powyżej (dane, pouczenie, podpisy stron i termin wygaśnięcia umowy) plus oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na podstawie art. 52 lub 53 Kodeksu pracy.

Podsumowując, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę powinno zawierać następujące elementy:

- dane obu stron umowy

- datę, miejsce

- długość okresu wypowiedzenia

- datę zakończenia umowy

- uzasadnienie (w przypadku umowy na czas określony można je pominąć)

- pouczenie (adres i nazwę właściwego Sądu oraz termin odwołania - 7 dni)

- potwierdzenie otrzymania wypowiedzenia przez pracownika (data, miejsce, podpis)

 

4. Ważne uwagi:

- W przypadku rozwiązania umowy na czas nieokreślony elementem fakultatywnym jest oświadczenie o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy do końca okresu wypowiedzenia. Jeśli skorzystamy z tej możliwości, pracownik nie będzie miał obowiązku przychodzenia do pracy do czasu rozwiązania umowy, zachowa jednak prawo do wynagrodzenia za cały ten okres.

- W przypadku niektórych grup osób pracodawca posiada ograniczone możliwości wypowiedzenia umowy o pracę, dotyczy to np. okresu przedemerytalnego, ciąży albo pełnienia przez pracownika określonych, prawnie chronionych funkcji (np. pełni z wyboru funkcję w organach organizacji związkowych działających poza zakładem pracy)

- Często zdarza się, że po wypowiedzeniu umowy przez pracodawcę pracownik idzie na zwolnienie lekarskie, dlatego warto odnotować, że choroba pracownika, która zaistnieje po wręczeniu wypowiedzenia nie ma mocy wstrzymującej decyzji pracodawcy i nie czyni wypowiedzenia nieważnym. Inaczej jest jednak w przypadku pracownika znajdującego się na zwolnieniu lekarskim, któremu pracodawca chciałby w tym czasie wypowiedzieć umowę o pracę. W takiej sytuacji okres nieobecności pracownika z powodu choroby stanowi dla niego ochronę przed wypowiedzeniem.

Powiązane artykuły
adw. Marek Hrybacz
adw. Marek Hrybacz

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego. Właściciel Kancelarii Adwokackiej Marek Hrybacz, prawnik z długoletnim doświadczeniem zawodowym.

Napisz do nas
Dlaczego warto skorzystać z usług naszych prawników?
  • Stoją za nami lata doświadczenia i dziesiątki wygranych spraw i zadowolonych klientów
  • Każdej sprawie poświęcamy maksimum uwagi i zaangażowania.
  • Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dobierając najlepsze rozwiązania prawne
  • Oferujemy swoje usługi w nowoczesnej kancelarii w samym centrum Gorzowa - punkcie, do którego łatwo dotrzeć z każdego miejsca.
Napisz do nas