Szczególny charakter spraw medycznych
§5

Szczególny charakter spraw medycznych

Postępowania w sprawach o błąd medyczny należą do przedziału jednych z najtrudniejszych spraw pod względem dowodowym, a także z uwagi specyfikę dziedziny jakim jest szeroko pojęta medycyna, konieczność zasięgania opinii biegłych często kilku specjalizacji oraz stosunkowo długi czas rozpoznania sprawy, prób ugodowego zakończenia sporu, aż po jego prawomocne zakończenie. Nieodzowna w tego typu sprawach jest pomoc profesjonalnego pełnomocnika procesowego.

Niewątpliwie sprawy medyczne stanowią spore wyzwanie dla samych organów prowadzących tego typu postępowania. Sądy muszą bowiem zmierzyć się nie tylko z olbrzymią ilością materiału dowodowego dotyczącego przedmiotowych spraw, ale przede wszystkim wykazać się znajomością wnioskowania i oceny, często wymagającej poszerzonej znajomości definicji i terminów medycznych. Nie bez znaczenia dla powyższego faktu okazuje się pomoc samego pełnomocnika. Zwłaszcza gdy przychodzi konieczność ustosunkowania się do sporządzonej w toku procesu opinii biegłego. Wszak przedmiotowa opinia, choć nie zawsze będzie decydować o przegranej czy wygranej, to jednak może znacząco ułatwić drogę do korzystnego dla Państwa rozstrzygnięcia. Tu równie szczególnie istotne jest aktywne działanie profesjonalnego pełnomocnika w trakcie całego trwającego postępowania. W sprawach karnych, ta pomoc rozpoczyna się już na etapie postępowania przygotowawczego - zwłaszcza na tle aktualnie obowiązujących przepisów procedury karnej. Szczególnie ważne jest bowiem skrupulatne rozumowanie treści zawartej w sporządzonych przez biegłych ekspertyzach, a także umiejętność szczegółowego ustosunkowania się do nich, tak by niczego nie przeoczyć. Często bowiem dostrzeżenie związku przyczynowego, uwikłane jest szeregiem szczegółów i rozsypanych wątków, których dopiero chronologiczne i  właściwe „poskładanie” umożliwia uwidocznienie i uwypuklenie uchybień których dopuścił się lekarz i co za tym idzie przypisanie mu winy. Dlatego przy tego typu sprawach warto mieć za sobą sprawnie działającą kancelarię, gdzie nie jeden, a kliku prawników przygląda się bacznie każdemu aspektowi sprawy, wyszukując wszelkich możliwych niejasności i nadinterpretacji w stanowisku strony przeciwnej, czy też wspomnianych opiniach biegłych.

Dużo łatwiej profesjonalnemu pełnomocnikowi, za którym stoi cała zorganizowana kancelaria, podważać rozumowanie strony przeciwnej, która przecież z racji doświadczenia zawodowego będzie usiłowała zmarginalizować swoją winę umiejętnie zacierając właściwe rozumowanie, niż osobie pokrzywdzonej, która nie dość że zmaga się najczęściej z przykrymi skutkami zdrowotnymi inkryminowanego zdarzenia, to jeszcze nie posiada żadnego doświadczenia procesowego. W takich kwestiach nie można liczyć na pomoc Sądu, albowiem w postępowaniu cywilnym w którym dochodzić będziemy odszkodowania obowiązuje zasada równości stron, natomiast nowa procedura karna w sposób zdecydowany nawiązuje w tym względzie do procesu cywilnego. Warto więc, już na etapie przedsądowym, starannie rozważyć wybór kancelarii, której z pełnym zaufaniem będziemy mogli powierzyć prowadzenie naszej sprawy o tak wyjątkowym charakterze. Należy się również upewnić, czy kancelaria zajmuje się procesami odszkodowawczymi, które zasadniczo opierają się na opiniach biegłych lekarzy medycyny. Należy w tym miejscu przestrzec przed „Firmami”zajmującymi się uzyskiwaniem odszkodowań, albowiem w znaczącej większości firmy te ograniczają się do przedprocesowych negocjacji z ubezpieczycielem nie kierując sprawy na drogę sądową i narażając w ten sposób swoich klientów na szczątkowe odszkodowania. Nawet jeśli firma taka wystąpi z pozwem do Sądu to i tak musi zlecić prowadzenie procesu pełnomocnikowi profesjonalnemu na którego wybór nie mamy wpływu, a poza tym wymaga to w efekcie większych nakładów finansowych niż gdyby zlecić prowadzenie sprawy od początku jednej kancelarii.

 Doświadczenie kancelarii okaże się bezcenne, gdy będzie ona zmuszony występować przeciwko lekarzowi, który posiada nieporównywalnie większy zasób wiedzy teoretycznej od przeciętnego człowieka, dodatkowo podparty rozległą praktyką, będącą dorobkiem wiedzy pozyskanej na przestrzeni wielu lat, co zdecydowanie już choćby z tego powodu daje mu swego rodzaju przewagę nad poszkodowanym w trakcie toczącego się postępowania w sprawach o błąd medyczny. Umiejętność prowadzenia tego typu spraw, wynikająca z doświadczenia, pasji, a także poświęconego czasu przez doświadczonego adwokata, umożliwia zminimalizowanie tej naturalnej przewagi i skuteczniejsze odzyskiwanie Państwa odszkodowań, poprzez precyzyjniejsze wychwycenie uchybień jakich dopuścił się lekarz w trakcie wykonywania swoich obowiązków zawodowych.

                                         Apl. Adwokacki Sylwia Domańska