Jakie elementy powinna zawierać umowa o pracę?
§5

Jakie elementy powinna zawierać umowa o pracę?

Bez względu na to, czy jesteś pracodawcą i zatrudniając osoby w firmie szukasz punktu odniesienia, czy jesteś pracownikiem i chciałbyś sprawdzić, czy Twoja umowa została zredagowana zgodnie z prawem, krótki przewodnik zamieszczony poniżej pozwoli odpowiedzieć na nurtujące cię pytania związane z kluczowymi elementami tego dokumentu.

Zgodnie z artykułem 29 Kodeksu Pracy, umowa o pracę powinna zostać sporządzona w formie pisemnej (jeśli została zawarta ustnie, pracodawca powinien przedstawić warunki zatrudnienia na piśmie nie później niż w dniu podjęcia pracy) i zawierać obowiązkowe elementy takie jak:

- określenie stron umowy (dane pracodawcy i pracownika)

- data zawarcia umowy

- rodzaj umowy (na okres próbny, na czas określony, na zastępstwo, na czas nieokreślony; w przypadku braku jakiejkolwiek wzmianki umowę uznaje się za zawartą bezterminowo)

- rodzaj wykonywanej pracy (może być ujęty w sposób bardzo ogólny lub szczegółowy. W pierwszym przypadku informacje na temat wykonywanej pracy mogą zostać doprecyzowane w dodatkowym dokumencie zwanym zakresem obowiązków. W obu przypadkach zmiana rodzaju wykonywanej pracy lub warunków zatrudnienia wymaga formy pisemnej i zgody pracownika, pracodawca powinien przedstawić mu stosowny dokument niezwłocznie a najpóźniej w terminie 1 miesiąca licząc od wejścia w życie zmian)

- miejsce wykonywania pracy ( w zależności od charakteru pracy - zakład pracy, przestrzeń poza nim)

- wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wszystkich składników wynagrodzenia (część stała, zmienna, prowizje, premie, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe itp.)

- wymiar czasu pracy (pełen etat, pół etatu itp.)

- termin rozpoczęcia pracy (w razie braku informacji uznaje się za niego dzień podpisania umowy)

Umowa o pracę może zawierać również dodatkowe elementy takie jak niezbędne warunki podjęcia zatrudnienia (np. obowiązkowe wykonanie badań, przejście szkolenia itp.), klauzule dotyczące tajemnicy handlowej czy zakazu konkurencji, wszystko zależy od charakteru wykonywanej pracy i potrzeb pracodawcy.

Pracodawca ma również obowiązek poinformować pracownika na piśmie nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o kwestiach takich jak:

-  obowiązująca go dobowa i tygodniowa norma czasu pracy

-  częstotliwość wypłat wynagrodzenia za pracę,

-  wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,

-  długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

- układ zbiorowy pracy, którym pracownik jest objęty,

- w przypadku gdy pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, musi on poinformować o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy a także usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Pamiętajmy jednak, że poinformowanie pracownika o warunkach jego zatrudnienia nie musi być zawarte w samej umowie, można po prostu w umowie wskazać odpowiednie przepisy prawa pracy lub regulaminu, odsyłając do nich pracownika po obszerniejsze informacje.

Z punktu widzenia pracodawcy warto pamiętać o wymogu pisemnego potwierdzenia ustaleń zawartych ustnie z pracownikiem, ponieważ jego brak stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Warto też przyjrzeć sie dokładnie umowie i sprawdzić jej kompletność pod kątem obowiązujących norm (i podanych powyżej wytycznych), ponieważ w przypadku gdy pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu nie potwierdzi na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę zgodnie z zasadami 29. artykułu Kodeksu Pracy , podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Powiązane artykuły
adw. Marek Hrybacz
adw. Marek Hrybacz

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego. Właściciel Kancelarii Adwokackiej Marek Hrybacz, prawnik z długoletnim doświadczeniem zawodowym.

Napisz do nas
Dlaczego warto skorzystać z usług naszych prawników?
  • Stoją za nami lata doświadczenia i dziesiątki wygranych spraw i zadowolonych klientów
  • Każdej sprawie poświęcamy maksimum uwagi i zaangażowania.
  • Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dobierając najlepsze rozwiązania prawne
  • Oferujemy swoje usługi w nowoczesnej kancelarii w samym centrum Gorzowa - punkcie, do którego łatwo dotrzeć z każdego miejsca.
Napisz do nas